top of page

ILONA IT OY TIETOSUOJASELOSTE
Lataa 16.6.2023 päivitetty versio tästä - Ilona tietosuojaseloste (PDF)

Ohjelmistotoimitusten markkinointi-, liiketoimintakumppani- ja asiakaskontaktit

Henkilöstö ja työnhakijat

1. Johdanto

 

Tämä tietosuojaseloste kuvaa ne periaatteet, joiden mukaan Ilona IT Oy (jäljempänä myös "Ilona" tai "me") rekisterinpitäjänä kerää ja käsittelee henkilöstöä, työnhakijoita sekä ohjelmistotoimitusten markkinointi-, asiakas- ja liiketoimintakumppanikontakteja koskevia henkilötietoja. Henkilötietoa on kaikki sellainen tieto, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön, kuten nimi, sähköpostiosoite tai valokuva.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

 

Ilona IT Oy

Y-tunnus: 2319462-9

Energiakuja 3, 00180 Helsinki

Puhelin: 0207 191 510

Sposti: asiakaspalvelu@ilonait.fi

Internet: www.ilonait.fi

 

Mikäli sinulla on tietosuoja-asioita koskevia kysymyksiä tai pyyntöjä taikka haluat käyttää oikeuksia, joita sinulla rekisteröitynä on henkilötietojasi koskien, voit ottaa meihin yhteyttä yllä olevia yhteystietoja käyttäen.

3. Ilona henkilötietojen käsittelijänä

 

Ohjelmistotoimituksiin liittyen Ilona saattaa itse toimia paitsi rekisterinpitäjänä, myös henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjänä oleville organisaatioasiakkaille, joihin Ilonalla on sopimussuhde. Henkilötietojen käsittelijänä Ilona toimii esimerkiksi silloin, kun Ilonalla on pääsyoikeus asiakkaalle toimittamaansa tietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja periaatteet määräytyvät näissä tilanteissa kunkin rekisterinpitäjän tietosuojaperiaatteiden mukaisesti eikä Ilona saa käsitellä tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin kuin kyseessä olevan rekisterinpitäjän hyväksi ja ohjeiden mukaisesti.

4. Mitä henkilötietoja käsittelemme, mihin tarkoitukseen ja mikä on käsittelyn lainmukainen oikeusperuste

 

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin ja ainoastaan lainmukaisin oikeusperustein. Käsittelemme henkilötietoja pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavin perustein:

4.1 Asiakkaat ja liiketoimintakumppanit

Tarkoitus

Asiakas- ja liikesuhteiden luominen ja ylläpitäminen

Kuvaus käsittelystä

Käsittelemme henkilötietoja yritysten välisten sopimusten, kuten myyntisopimusten, lisenssi- ja käyttösopimusten, alihankintasopimusten ja muiden kumppanuussopimusten tekemiseksi ja toteuttamiseksi.

 

Käsittelemme asiakas- tai liikesuhteen aikana henkilötietoja tavanomaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi palvelujen tarjoamiseen, tavanomaiseen kirjeenvaihtoon ja yhteydenpitoon, laskutukseen, maksuihin ja perintään sekä palautteen ja teknisten ongelmien käsittelyyn.

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Yrityksen nimi

 • Henkilön nimi

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelin

 • Yrityksen osoite ja y-tunnus

 • Tilaustiedot ja -historia

 • Verkkomaksuosoite

 • Ammattinimike

 • Koulutusilmoittautumiset ja koulutuksiin liittyvät kyselytiedot

 • Yksityishenkilöasiakkaat: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelin

 • Markkinoinnin suostumukset / kiellot

Oikeusperuste: Sopimus. Tämä henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen syntymiseksi ja solmitun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Oikeutettu etu. Edellä mainittu tarkoitus on organisaatioasiakassuhteen hoitamiseen liittyvän oikeutetun etumme mukainen ja katsomme, että sinun ja yrityksemme välisen suhteen tai asemasi perusteella kyse on myös sellaisesta käsittelystä, jota voit kohtuudella odottaa tavanomaisessa asiakassuhteen ylläpidossa ja joka ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi ja -vapauksiesi kanssa.

4.2 Markkinointi

Tarkoitus

Markkinointi ja analytiikka

(erityisesti organisaatioasiakkaat)

Kuvaus käsittelystä

Käsittelemme organisaatioasiakkaiden henkilötietoja tavanomaisten uutiskirjeiden lähettämiseksi, suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinoinnin ja sisällön kohdentamiseksi sekä sivuston käytön ja markkinoinnin analysointia varten

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Nimi

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Yrityksen nimi

 • Yrityksen osoitetiedot

 • Yrityksen demografiset tiedot

 • Markkinoinnin suostumukset ja kiellot

 • Uutiskirjeen tilaukset

Oikeusperusteet: Oikeutettu etu. Edellä mainittu tarkoitus on palveluidemme organisaatioasiakkaille kohdistuvaan markkinoimiseen liittyvän oikeutetun etumme mukainen ja katsomme, että sinun ja yrityksemme välisen suhteen tai asemasi perusteella kyse on myös sellaisesta käsittelystä, jota voit kohtuudella odottaa ja joka ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi ja -vapauksiesi kanssa huomioiden, että voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Suostumus. Ei-välttämättömiä evästeitä käsittelemme vain suostumuksesi perusteella. Myös muuta markkinointia teemme suostumuksesi perusteella aina, mikäli sovellettava laki sitä edellyttää.

4.3 Työntekijät

Tarkoitus

Työsuhdeasiat


 

Kuvaus käsitteltoimista

Keräämme, tallennamme ja käsittelemme työntekijöihin liittyviä henkilötietoja työsopimuksiin liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi, tavanomaisiin henkilöstöhallinnon tarkoituksiin,

palkanmaksutarkoituksiin sekä muiden työsuhteeseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi, jotka perustuvat lakiin ja työehtosopimuksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Työntekijän antamat henkilötiedot:

Nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, henkilötunnus, pankkitili, koulutus, tutkinnot, kehityskeskustelupalautteet, hätäyhteyshenkilö.

 

Työnantajan luomat henkilötiedot:

Työsuhteen alkamis-/lopetuspäivä, työsopimus, työaika, vakuutukset, asema ja työsuhteeseen liittyvät pakolliset asiakirjat.

 

Muut tiedot:

Työmatkatiedot (jos sellaisia on) ja poissaolotiedot.

 

Muut lähteet:

Verotiedot.

Käsittelyperuste:

Työnantajana meidän tulee täyttää työsopimusten, lainsäädännön ja viranomaisten asettamat vaatimukset. Tällainen henkilötietojen käsittely perustuu lailliseen velvoitteeseen tai sopimuksen täyttämiseen.

 

Henkilötietojen käsittely on tarpeen myös oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi, jotta voimme täyttää työnantajana velvollisuutemme. Katsomme, että työntekijänä voit kohtuudella odottaa, että me työnantajana käsittelemme tietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Ottaen huomioon yllä mainitut tarkoitukset, perustellut odotuksesi ja tietojen luonne, katsomme, että tämä käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksien tai -vapauksiesi kanssa.

 

Käsittelemme työkykyyn ja terveyteen liittyviä tietoja ja suoritamme testejä ja tutkimuksia lainsäädännön rajoissa vain silloin, kun asemasi sitä edellyttää tai jos työn aiheuttamat ongelmat muutoin antavat siihen aihetta. Terveystietoja käsitellään sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy tai milloin käsittely on tarpeen sairaspäivärahan tai siihen rinnastettavien terveysetuuksien maksamiseksi. Lisäksi terveydentilatietoja voidaan käsitellä muissa lailla erikseen säädetyissä tilanteissa. Työkykyyn liittyvien henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseemme.

 

Erilaiset testitiedot, referenssit, soveltuvuusarvioinnit, huumetestit ja muut terveyteen liittyvät tarkastukset ja tutkimukset, mikäli sellaisia on, perustuvat antamaasi suostumukseen.

4.4 Rekrytointi ja työnhakijat

Tarkoitus

Rekrytointi

Kuvaus käsittelytoimista

Käsittelemme rekrytointiin liittyviä henkilötietoja, jotta voimme vastaanottaa ja käsitellä työhakemuksia ja tehdä päätöksiä avoimista työpaikoista tai avoimista hakemuksista ja viime kädessä tarjota työtä ja tehdä työsopimuksia.

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Perustiedot

 • Koulutus, työkokemus, taidot

 • Mahdollinen työhakemus ja ansioluettelo

 • Referenssit (suostumuksella)

 • Tiedot persoonallisuus- ja soveltuvuuskokeista sekä terveystarkastuksista (jos sellaisia on, suostumuksella)

Käsittelyperuste: Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely on välttämätöntä oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Kun haet paikkaa, meidän on käsiteltävä tarpeellisia henkilötietojasi, jotta voimme ottaa sinut huomioon tehdessämme päätöstä työn tarjoamisesta. Lähettäessäsi työhakemuksen voit kohtuudella odottaa, että käsittelemme henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla rekrytoinnin yhteydessä. Ottaen huomioon yllä mainitut tarkoitukset, perustellut odotuksesi, tietojen luonne ja se, että voit vastustaa oikeutetun edun perusteella suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa.

 

Kun tarjoamme henkilölle työtä, meidän on käsiteltävä henkilötietoja myös sopimuksen valmistelua varten.

 

Erilaisia testitietoja, referenssejä, soveltuvuusarviointeja, huumetestejä ja muita terveyteen liittyviä tarkastuksia ja tutkimuksia sekä kolmansilta osapuolilta saatuja henkilötietoja käsitellään suostumuksesi perusteella.

4.5 Oikeudelliset perusteet ja tarkoitukset

Tarkoitus

Oikeudellinen peruste tai tarkoitus.

Kuvaus käsittelytoimista

Henkilötietoja voidaan käsitellä ja tallentaa rajoitetusti oikeudellisista syistä ja velvoitteista.

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Kirjanpitomateriaalit*

 • Muut lain edellyttämät tiedot*

 • Oikeudellisiin vaatimuksiin ja toimiin valmistautuminen ja niihin vastaaminen

 • Rikkomusten selvittäminen

*Pakollinen tieto

Käsittelyperuste: Lakisääteinen velvollisuus (ensisijaisesti). Lakisääteiset velvoitteet henkilötietojen käsittelyn perustana koskevat erityisesti kirjanpitoa sekä verotusta koskevia velvoitteita.

 

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on saatu

 

Saamme asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja pääasiassa asiakkaalta itseltään. Saatamme toisinaan ostaa tai vuokrata suoramarkkinointia varten markkinointirekistereitä näitä tarjoavilta yrityksiltä. Asiakassuhteen aikana syntyy ja kerätään myös tietoa, mutta nämä koskevat pääasiassa yritystä, ei henkilöitä.

 

Henkilöstöön liittyen saamme henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään. Saatamme myös käsitellä henkilöstön osalta tietoja, jotka muutoin syntyvät työsuhteen aikana. Työnhakijoihin liittyviä henkilötietoja saamme henkilöltä itseltään tai hänen suostumuksella muilta.

 

6. Kenelle henkilötietoja jaetaan

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme kuitenkin jakaa henkilötietoja muille erityisesti seuraavissa tilanteissa:

 

(a)

Omat palveluntarjoajamme. Saatamme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia ja ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä. Käytämme alihankkijoita esimerkiksi verkkosivuston ylläpidossa, pilvitallennuspalveluissa, taloushallinnossa, uusasiakashankinnassa, palautekyselyiden toteuttamisessa ja sähköpostimarkkinoinnissa. Saatamme käyttää myös muita palveluntarjoajia. Käyttämämme palveluntarjoajat eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään omiin tarkoituksiinsa, vaan ainoastaan meidän hyväksi. Huolehdimme aina muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Se mitä tietoja palveluntarjoajamme kulloinkin käsittelevät liittyy läheisesti siihen tehtävään ja tarkoitukseen, johon palveluntarjoajaa käytämme;

 

(b)

Viranomaiset ja muut lakiin perustuvat syyt. Saatamme luovuttaa tietoja myös lain, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä, oikeudelliseen vaateeseen vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi;

 

(c)

Yritys- ja liiketoimintajärjestelyt. Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa tai muussa liiketoiminta- tai yritysjärjestelyssä; ja

 

(d)

Rekisteröidyn suostumus. Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli henkilö on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

7. Kansainväliset henkilötietojen siirrot

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa vain EU:n ja ETA:n sisällä. Mikäli henkilötietoja kuitenkin lähinnä teknisluontoisista syistä johtuen siirrettäisiin EU:n ulkopuolelle maahan, joka ei kuulu EU:n komission antamaan päätökseen riittävästä tietosuojan tasosta, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein, kuten käyttämällä EU:n komission vahvistamia vakiosopimuslausekkeita. Vakiosopimuslausekkeisiin voi tutustua täällä (osa tekstistä on englanninkielistä): https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fi . Vakiosopimuslausekkeissa on eri moduuleja eri tilanteita varten, todennäköisimmin me soveltaisimme moduulia 2 (rekisterinpitäjä-käsittelijä) tai 3 (käsittelijä-alikäsittelijä), tapauksesta riippuen.

8. Henkilötietojen säilyttämisaika

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen niiden käyttötarkoituksen tai sopimuksen tai lain edellyttämällä tavalla. Henkilötiedot voidaan poistaa myös tilanteessa, jossa rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tai pyytää tietojensa poistamista (eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta). Tietojen säilytysaikoja ohjaa myös lainsäädäntö (esim. kirjanpitolaki, verolaki) ja oikeudellisten vaatimusten esittämiseen liittyvien määräaikojen umpeutumisajat (esim. kanteen nostamisen vanhentumisaika).

 

Tarvittava säilytysaika voi vaihdella, mutta tyypillisesti se tarkoittaa muutamaa vuotta. Oikeudellisia vaateita vastaan puolustautumiseen tarvittavat tiedot voidaan joutua säilyttämään jopa 10 vuotta. Kirjanpitoasiakirjoja säilytetään tyypillisesti 6-10 vuotta. Ylläpidämme vähimmäistietorekisteriä tietosuojalainsäädännön mukaisista rekisteröidyn pyynnöistä (esim. rekisteröidyn pyyntö tietojen poistamiseksi), jotta voimme jälkikäteen osoittaa, että olemme toteuttaneet rekisteröidyn pyynnöt asianmukaisesti.

 

Evästeillä ja muilla vastaavilla teknologioilla kerättyjä verkkokäyttäytymistietoja säilytämme siten, kuin evästetyökalumme tuottamassa evästeselosteessa on kuvattu. Evästeseloste on saatavilla verkkosivustollamme.

9. Oikeutesi 

Sinulla on seuraavia oikeuksia henkilötietoihisi liittyen:

Omien tietojesi hallinta

Palvelumme käyttäjänä sinulla saattaa olla rajatussa määrin mahdollisuus kirjautua palveluun, tarkastella omia tietojasi ja tehdä niihin muutoksia.

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme (esim. jäljennös tiedoista). Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista. Oikeutta tutustua henkilötietoihin voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja liikesalaisuuksien suojan nojalla.

 

Oikeus tietojen korjaamiseen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset, virheelliset taikka vanhentuneet henkilötietosi täydennetyiksi tai korjatuiksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista. Tietosi poistetaan, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei enää ole olemassa laillista käsittelyperustetta.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele henkilötietoja muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus voi sinulla olla esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

 

Vastustamisoikeus

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi ja käsittely on tapahtunut automatisoidusti, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä koneellisesti luettavassa muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa se milloin vain. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Henkilötietojesi käsittely on perustunut suostumukseen esimerkiksi silloin, kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin tilaamalla uutiskirjeemme. Myös ei-välttämättömien evästeiden käsittely verkkosivustollamme perustuu antamaasi suostumukseen. Antamiasi evästesuostumuksia voit hallinnoida itse verkkosivustomme evästetyökalulla.

 

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä oikeus peruuttaa markkinointitarkoituksiin mahdollisesti antamasi suostumus.

10. Miten voit käyttää oikeuksiasi

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä. Oikeuksiesi käyttö on sinulle lähtökohtaisesti maksutonta. Mikäli esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot  mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, ellet toisin pyydä. Tarvittaessa saatamme pyytää sinua varmistamaan henkilöllisyytesi tai täsmentämään pyyntöäsi.

 

Sähköpostimarkkinoinnin voit kieltää helposti esimerkiksi klikkaamalla minkä tahansa sähköpostimarkkinointiviestin ylä- tai alatunnisteessa olevaa linkkiä.

 

Evästeitä koskevia suostumuksia voit hallita itse verkkosivustomme evästehallintatyökalulla.

11. Valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen tai sovellettavan kansallisen ja Euroopan Unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit halutessasi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto (kotisivu: https://www.tietosuoja.fi).

12. Turvallisuus

Sähköisessä muodossa olevia henkilötietoja säilytetään asianmukaisesti ja huolellisesti palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Palvelimet ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Mahdolliset kirjalliset rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat ja aineistot säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Toimitilamme ovat myös lukitut ja hyvin suojatut. Keräämämme ja käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisina emmekä luovuta niitä muille kuin tietoja työssään tarvitseville taikka tämän tietosuojaselosteen mukaisesti kumppaneillemme tai muille vastaanottajille.

13. Evästeet

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Ei-välttämättömiä evästeitä käsitellään vain verkkosivustokävijän suostumuksella. Suostumus annetaan, se on peruutettavissa ja sitä hallinnoidaan verkkosivustollamme olevan evästetyökalun avulla, joka avautuu kävijälle sivuston reunassa olevasta evästebannerista. Evästebanneri ja sivustollamme oleva erillinen evästeseloste tarjoaa tarkempaa tietoa sivustomme evästeistä.

14. Henkilötietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset

Oikeushenkilöiden osalta asiakkaiden tiettyjen henkilötietojen käsittely on pakollista esimerkiksi sopimusten solmimista ja täytäntöönpanoa varten sekä laskutustarkoituksiin.

 

Kun olet työntekijä, meidän on käsiteltävä tiettyjä henkilötietoja täyttääksemme sopimukset ja työsuhteeseen liittyvät lailliset oikeudet ja velvollisuudet.

 

Rekrytointitilanteissa tietojen antaminen ei ole pakollista. Jos et kuitenkaan anna tarvittavia tietoja, emme välttämättä pysty käsittelemään hakemustasi.

 

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan tässä tietosuojaselosteessa ja kanssamme asioidessasi kertomaan, mitkä tiedot ovat pakollisia ja mitä tietoja voit halutessasi antaa.

15. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, henkilötietojen perusteella.

16. Muutokset

 

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme, palvelumme, tietosuojaperiaatteidemme tai sovellettavan lainsäädännön muuttuessa. Ellei toisin sanota, muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen verkkosivustollamme. Kun teemme olennaisia muutoksia, ilmoitamme muutosten päivämäärän etukäteen sivustollamme tai muulla sopivaksi katsomallamme tavalla.

bottom of page